การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรออกซิเจน (ระบบหายใจ)

แบบทดสอบความรู้

แบบทดสอบความรู้นี้มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ แบบทดสอบนี้แต่ละคำถามจะมีคำตอบให้เลือก 4 ตัวเลือก ได้แก่ A B C และ D ให้พิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ข้อ 0 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาไทย
A. วางคำขยายหลังคำหลัก
B. ไม่เปลี่ยนรูปคำเพื่อบอกเพศ พจน์ กาล
C. มีเสียงควบกล้ำในพยัญชนะท้าย
D. มีลักษณะเหมือนเสียงดนตรี
คำตอบของข้อนี้ คือ ข้อ C ผู้ตอบคลิกเมาส์ ที่บริเวณกรอบสี่เหลี่ยม หน้าคำตอบที่ถูกต้อง